O nas

Od drugiego semestru roku szkolnego 2015/2016 warsztaty szkolne przekształcone zostały w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), co umożliwiło poszerzenie oferty szkoleniowej. Zarówno uczniowie jak i inne osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w kursach dających dodatkowe kwalifikacje, wykraczające poza podstawę programową; poszerzona została także oferta związana ze świadczeniem usług. Ponadto dzięki CKP szkoła ma możliwość kształcenia w ramach pozaszkolnej formy doskonalenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe dla różnych kwalifikacji, nie tylko tych proponowanych w formie stacjonarnej dla młodzieży).

Szkoły Zawodowe prowadzą stałą współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w których uczniowie odbywają praktyczna naukę zawodu. Instytucje oferują szkolenia w określonych dziedzinach, liczne konkursy, wychodzą naprzeciw potrzebom

Centrum Kształcenia Praktycznego otwiera możliwości szkoły na innowacje edukacyjne, uczniowie oprócz uzyskania umiejętności w zakresie podstawowym, wynikających z kwalifikacji w danym zawodzie, nabędą wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową. Powstanie Centrum Innowacji Edukacyjnych da szanse młodzieży na wszechstronniejszy rozwój i wymierne efekty w przyszłej pracy zawodowej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

>STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO<

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________